KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM: POLİTİKA HAKKINDA GENEL BİLGİ

1. Giriş

İnt-Er Yapı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, internet sitemizin kullanıcıları, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri, çalışan adaylarımız ve çalışanlarımız dahil olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilerin kişisel verilerinin, Kanun ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir. Faaliyetlerimiz sırasında ilişkide olduğumuz tüm veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz. Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi, kişisel verilerin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması kişisel verilerin işlenmesine ilişkin işbu Politikamızın ve Şirketimizin temel prensibidir.

2. Politikanın Amacı

İşbu Politika’ nın temel amacı, Kanun tahtında “veri sorumlusu” sıfatını haiz Şirketimiz tarafından, ticari ve sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında veri sahipleri tarafından paylaşılan kişisel verilerin, Kanunda anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri belirlemektir.

Bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri İnt-Er Yapı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

3. Politikanın Kapsamı

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, hissedar/ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iştiraklerimizin internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın kısacası faaliyetlerimiz sırasında ilişkide olduğumuz tüm veri sahiplerinin kişisel verileri bu Politika kapsamında düzenlenmiştir. İşbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik geçerli mevzuat ile işbu Politika arasında bir uyumsuzluğun tespiti halinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

4. Politikanın Yürürlüğü

İşbu Politika, Şirketimiz tarafından onaylanarak 01.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu Politika’ nın yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce internet sitemizde yayınlanmış olan Politika yürürlükten kaldırılmıştır.  Politika’ da değişiklik gerekmesi durumunda, ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. İşbu Politika’ da yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar işbu Politikanın Onbirinci bölümünde belirtilir.

İKİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

1. Kişisel Veriler

Kişisel veri kavramı, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Mevzuat ile aynı doğrultuda, işbu Politikada, kişisel veri kavramı, özel nitelikli kişisel verileri de kapsayacaktır.

2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

1. Kişisel Veri Kategorizasyonu

Şirket nezdinde, aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerinin işlendiği bu bölümde belirtilmiştir. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, sertifika,  evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler kimlik bilgisidir. Şirketimiz tarafından işlenen; çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, iş birliği içinde olunan kurumların çalışanları ile hissedarları ve yetkililerine ait bilgiler.
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail gibi bilgiler iletişim bilgisidir. Şirketimiz tarafından işlenen; müşteri, potansiyel müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerine ait bilgiler.
Lokasyon Bilgisi Kişisel veri sahibi çalışanlarımızın Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden veriler lokasyon verisidir. Şirketimiz tarafından işlenen; çalışanlarımıza ait bilgiler.
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgilerdir. Şirketimiz tarafından işlenen; müşteri verileri.
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgilerdir. Şirketimiz tarafından işlenen; çalışanların aile bireylerine ilişkin bilgilerdir.
Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgilerdir. Şirketimiz tarafından işlenen; Müşteri verileridir.
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerdir. Şirketimiz tarafından işlenen; ziyaretçi, şirket yetkilileri, müşteri, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarına ait bilgilerdir.
İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verilerinizdir. Şirketimiz tarafından işlenen; ziyaretçi, üçüncü kişi, şirket yetkilileri, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerine ait bilgilerdir.
Risk Yönetimi Bilgisi Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel verilerinizdir. Şirketimiz tarafından işlenen; müşteri, potansiyel müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi verileridir.
Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel verilerdir. Şirketimiz tarafından işlenen; müşteri, çalışan, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerine ait verilerdir.
Özlük Bilgisi Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veridir. Şirketimiz tarafından işlenen; çalışan, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarına ait bilgilerdir.
Çalışan Adayı Bilgisi Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel verilerdir. Şirketimiz tarafından işlenen; çalışan adaylarına ait bilgilerdir.
Çalışan İşlem Bilgisi Çalışanlarımızın veya şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel verilerdir. Şirketimiz tarafından işlenen; çalışan, iş birliği içinde olduğumuz kurumların ve bayilerin çalışanlarına ait bilgilerdir.
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenilen kişisel verilerdir. Şirketimiz tarafından işlenen; çalışanlarımıza ait bilgilerdir.
Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi Çalışanlara veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi için işlenen kişisel verilerinizdir. Şirketimiz tarafından işlenen; çalışanlarımıza ait bilgilerdir.
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verilerinizdir. Şirketimiz tarafından işlenen; müşteri, potansiyel müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişilere ait bilgilerdir.
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verilerinizdir. Şirketimiz tarafından işlenen; müşteri, potansiyel müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişilere ait bilgilerdir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kanunun 6. maddesinde belirtilen verilerinizdir. Şirketimiz tarafından işlenen; çalışan adayı, çalışan, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarına ait verilerdir.
Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri gibi kanuni yükümlülükleri yerine getirmek ve çalışanlara yan haklar sunmak üzere işlenen verilerdir. Şirketimiz tarafından çalışanlarımıza ait sağlık verileri işlenmektedir.
Görsel ve işitsel Kayıtlar İş ve faaliyetlerin yerine getirilmesi esnasında görsel ve işitsel kayıtlar alınabilmektedir. Çalışanlarımız,  ziyaretçilerimize ait verilerdir.
Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler Şirketimiz tarafından işlenen; müşteri, potansiyel müşterilere ait bilgilerdir.
Biyometri Veri Avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri v.b. bilgilerdir. Şirketimiz tarafından işlenen bilgiler; çalışan verileridir.
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerinizdir. Şirketimiz tarafından işlenen; müşteri, potansiyel müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişilere ait verilerdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Şirketimiz, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder:

2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirket, kişisel verileri veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir:

3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Şirket Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’ in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütür.

4. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

Şirket tarafından, toplanan Kişisel Veriler, aşağıda sayılan amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak veri sahibinin açık rızası Şirket tarafından temin edilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

1. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Şirket olarak, Kişisel Verilerin aktarılması konusunda Kanunda öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekte ve gereken önlemleri almaktayız.  Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’ nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz. Ancak, kişisel veriler:

açık rıza aranmadan aktarılabilir.

Aktarım yapılırken şirketimiz tarafından kullanılan medya araçları kurum içi ağ, elektronik posta, basılı kopya, excel çalışma sayfası, VPN, güvenli dosya transferidir.

2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları

Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi’ nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak, işbu Politika’ nın Dördüncü Bölümünün 2. maddesinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.

3. Kişisel Verileri Aktarma Amaçlarımız ve Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler

Kişisel veriler, işbu Politika’ nın 4. Maddesinde belirtilen amaçlar ile;

işbu Politikada açıklanan ilke ve kurallara göre gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak kaydı ile aktarılabilmektedir.

4. Yabancı Ülkelere Aktarımı Öngörülen Kişisel Veriler

Şirketimizin yurtdışında operasyonel süreçlerinin olması sebebi ile yurtdışında yer alan yabancı iş ortaklarımız ile operasyonel işleyişin zorunlu kıldığı haller ile sınırlı olmak kaydı ile veri sahibi kişilerin açık rızası alınarak işbu rıza ile sınırlı şekilde sadece irtibat bilgileri olmak üzere kişisel veri aktarımı yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler, Şirketimiz tarafından internet sitemiz, elektronik postalar, başvuru formu, teklif formu, güvenli elektronik işlem, basılı formlar, kayıt formları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle veya sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, Şirketimizin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve ilişkide olduğumuz kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar dahilinde işlemek üzere toplanmaktadır. Bu bağlamda Kişisel Veri Toplama yöntemlerinden özellik arz edenler, toplamanın amaçları ve bu doğrultuda yürütülen faaliyetler aşağıdaki şekildedir:

a) Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı
Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması
Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.
Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi Politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık
Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’ da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler, mescitler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için işbu politikada sayılı olan teknik ve idari tedbirler uygun düştüğü ölçüde alınmaktadır.

İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde güvenlik görevlileri ve idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Başkaca kişiler tarafından erişim mümkün olamamaktadır.

b) Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’ da belirtilen amaçlarla, Şirket binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak Şirket binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları ile araç plaka bilgileri elde edilirken ya da Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.

c) İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Şirketimiz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. Çerezler (cookies) gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. İnternet sitemizi ziyaret eden kişilere “Çerez Politikamız” sunulmakta ve aydınlatma yükümlülüğü kapsamında geniş biçimde bilgi verilmektedir.

d) Şirketimize Ait Mobil Uygulamalar

Şirketimiz vermiş olduğu hizmetleri müşterilerimizin kullanımına daha kolay sunabilmek adına, müşterilerimizin cep telefonlarına yüklemek suretiyle kullandıkları mobil uygulamalar geliştirebilmektedir. Mobil uygulamamızı kullanan müşterilerimize henüz bilgi girişini gerçekleştirmeden önce aydınlatma yükümlülüğü kapsamında geniş bilgi vererek açık rızaları alınmaktadır.

YEDİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirketimiz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Verilerin silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Şirketimiz içerisinde belirlenen periyodik imha dönemlerinde veri imha işlemleri tutanak altına alınarak yerine getirilir.

2. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süresi

Şirket, Kişisel Verileri mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler, Şirketimizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

1. Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve muhafaza etmek için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

2. Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Alınan İdari Tedbirler

Kişisel verilerini korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

3. Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Fiziki Tedbirler

4. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda İzlenecek Yol

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlenen Kişisel Veriler’ in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumun tespitinden itibaren en kısa sürede ve en geç 72 saatte olmak üzere ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirim yapılmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri 6 ayda bir yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

6. Çalışanların, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için mevcut çalışanlarına ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanlarına yönelik gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Mevcut çalışanlarına 4 ayda bir farkındalık eğitimi aldırmaktadır.

DOKUZUNCU BÖLÜM: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Kişisel Veriler’ in elde edilmesi sırasında Kanun’un 10. maddesine uygun olarak varsa Şirket temsilcisinin kimliği, Kişisel Veriler’ in hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Veriler’ in kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibi’ nin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapılmaktadır.

2. Veri Sahibinin Hakları

Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

haklarının olduğunu açıklar.

3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri işbu Politikada sayılan haklarına ilişkin taleplerini www.inter-yapi.com internet sitemiz üzerinden, internet sitemizde belirtilen yöntemlerle “Başvuru Metni” aracılığı ile ve işbu “Başvuru Metni” üzerindeki şartları yerine getirerek Şirketimize iletebilirler.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Şirketimiz tarafından başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın veri sahibi tarafından yetersiz bulunması veya Şirketimiz tarafından süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

5. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Şirket kişisel veri sahibi tarafından kendisine yapılan başvuruyu işbu politikada belirtildiği üzere belirli şartların varlığı halinde reddetme hakkına sahiptir. Veri Sorumlusu Şirketin başvuruya ilişkin red hakkını kullanabileceği haller aşağıda sıralanmıştır.

İlgilinin başvuruna konu kişisel verinin ;

Veri Sorumlusu Şirket başvuruya ilişkin ret hakkını kullanabilir.

ONUNCU BÖLÜM: POLİTİKAYA UYULMASINDA GÖREVLİ PERSONEL

Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Veri Komitesi oluşturulmuştur.  Kişisel Veri Komitesi, Kişisel Veri Sahipleri’ nin verilerinin hukuka, işbu Politika ve bu Politika’ ya bağlı ve ilişkili diğer politikalara uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmakla yetkili ve görevlidir. Bu Kişisel Veri Komitesinin başlıca görevleri şunlardır:

ONBİRİNCİ BÖLÜM: GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, Kanun’da ve bağlı mevzuatında yapılan değişiklikler, Kurul kararları ve/veya sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  İşbu Politika’ da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar bu bölümde belirtilir.

01/06/2020 : İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası, Şirketimiz tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.